Wanneer je een arbeidsongeval of een arbeidswegongeval hebt, vergoedt de arbeidsongevallenverzekering de schade. Elke werkgever uit de privésector is wettelijk verplicht om deze bescherming aan zijn personeel te bieden.

Welke kosten vergoedt de arbeidsongevallenverzekering?

Erkent de arbeidsongevallenverzekeraar je arbeidsongeval of je arbeidswegongeval, dan heb je recht op:

  • vergoedingen voor arbeidsongeschiktheid die je loonverlies compenseren;
  • de terugbetaling van je medische kosten als gevolg van het ongeval (inclusief heelkundige, farmaceutische, hospitalisatie- en prothesekosten);
  • bij een dodelijk ongeval wordt een rente betaald aan je rechthebbenden (in eerste instantie de overlevende echtgeno(o)t(e) en de kinderen.

Wat moet je doen als je een arbeidsongeval hebt?

Was iemand getuige van het ongeval, dan is het nuttig de gegevens van deze persoon te vragen, zodat je hem nadien als getuige kunt oproepen. Zo heb je bijkomend bewijs van je arbeidsongeval.

Vervolgens moet je zo snel mogelijk je werkgever inlichten, zelfs wanneer het ongeval je niet belet om te werken. De werkgever moet het ongeval aangeven binnen acht dagen nadat het zich voordeed.

Vraag een medisch attest aan de arts die je behandelt. Bezorg dit attest met de eerste medische vaststellingen zo snel mogelijk aan je werkgever, die het op zijn beurt naar zijn arbeidsongevallenverzekeraar zal sturen.

Wie moet een arbeidsongevallenverzekering sluiten?

De arbeidsongevallenverzekering is een verplichte verzekering voor de werkgever. Hij dient deze te sluiten bij een daartoe erkende verzekeringsonderneming. De lijst met alle erkende arbeidsongevallenverzekeraars vind je hier. Deze verzekeringspolis moet worden gesloten vóór de eerste werknemer in dienst treedt en kan geen terugwerkende kracht hebben. In principe loopt de verzekering één jaar, maar in onderling akkoord kan dit naar drie jaar worden gebracht.

De werkgever die geen arbeidsongevallenverzekering heeft gesloten, zal ambtshalve aangesloten zijn bij het Federaal agentschap voor beroepsrisico's (Fedris). Gebeurt er een arbeidsongeval bij een werkgever zonder arbeidsongevallenverzekering, dan zal Fedris het schadegeval ten laste nemen en nadien alle kosten op de in gebreke gebleven werkgever verhalen. Die laatste mag bovendien aanzienlijke administratieve en strafrechtelijke sancties verwachten.

De arbeidsongevallenwet geldt eveneens wanneer een arbeidsovereenkomst nietig (gesloten met een kind of een vreemdeling zonder arbeidsvergunning) of onwettig (zwartwerk) is.

Ook een privépersoon kan een werkgever zijn. Dat is het geval wanneer hij huispersoneel tewerkstelt. Alle informatie over de verzekering van huispersoneel vind je hier.

Anders dan in de privésector is het sluiten van een arbeidsongevallenverzekering in de openbare sector niet verplicht. Het al dan niet sluiten van deze verzekering is er een vrije keuze. Als er geen verzekering is gesloten, vergoedt de overheidswerkgever de werknemer op basis van de wet van 3 juli 1967 op het arbeidsongeval in de overheidssector.

Wat is een arbeidsongeval?

Volgens de wet is “elk ongeval dat een werknemer tijdens en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst overkomt en dat een letsel veroorzaakt” een arbeidsongeval. Er moet dus sprake zijn van een ‘ongeval’, namelijk:

  • een plotselinge gebeurtenis;
  • die een letsel veroorzaakt (met medische kosten, de arbeidsongeschiktheid of de dood van de werknemer tot gevolg).

Bovendien moet dit ongeval zich hebben voorgedaan

  • tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst;
  • en door het feit van de uitvoering van de arbeidsovereenkomst.

De plotselinge gebeurtenis is het doorslaggevende criterium om van een arbeidsongeval te kunnen spreken. Deze onderscheidt het arbeidsongeval van een ziekte en in het bijzonder van een beroepsziekte. Het bewijs dat aantoont dat deze gebeurtenis effectief plaatsvond, moet met zekerheid worden geleverd.

Het letsel kan fysiek of mentaal zijn.

Het ongeval moet zich voordoen tijdens de uitvoering van de arbeidsovereenkomst. Dat is het geval wanneer de werknemer op het moment van het ongeval onder het gezag van zijn werkgever staat, op zijn minst diens ‘virtuele’ gezag: bijvoorbeeld een ongeval tijdens een bedrijfsfeest.

Het ongeval moet zich ook voordoen door het feit van de uitvoering van het werk: een ongeval dat zich voordoet nadat het slachtoffer de onderneming zonder toestemming tijdens de werkuren heeft verlaten, is geen arbeidsongeval.

Het ongeval kan zich voordoen op de werkplaats of op het traject tussen twee verschillende werkplaatsen.

Wat is een arbeidswegongeval?

De arbeidsweg (de weg naar en van het werk) is het normale traject dat de werknemer moet afleggen om zich van zijn verblijfplaats te begeven naar de plaats waar hij werkt, en omgekeerd.

Noodzakelijke en redelijkerwijs te rechtvaardigen omwegen maken deel uit van dit normale traject.

Een omweg of onderbreking sluit niet noodzakelijk uit dat het om de arbeidsweg gaat. Of een traject al dan niet als normaal wordt beschouwd, hangt af van de grootte van de omweg of onderbreking en van de reden ervoor.

Er zijn ook een aantal trajecten die worden gelijkgesteld met de arbeidsweg.

Als een arbeidsongevallenverzekering vinden moeilijk blijkt

Wie mensen tewerkstelt en hen daarvoor betaalt, is wettelijk verplicht om een arbeidsongevallenverzekering voor hen te sluiten. Maar soms vinden werkgevers geen arbeidsongevallenverzekering, bijvoorbeeld bij een uitzonderlijk hoog risico op arbeidsongevallen.

De verzekeringssector zorgde voor een oplossing voor dit probleem: het Comité voor moeilijk te plaatsen arbeidsongevallenrisico's (comité MPRAO). Alle erkende arbeidsongevallenverzekeraars maken er deel van uit en dragen samen het financiële risico van dit bevoegde comité. Hierdoor kunnen de betrokken werkgevers hun activiteiten voortzetten zonder aan hun wettelijke verplichtingen te verzaken en zonder zich aanzienlijke strafrechtelijke sancties op de hals te halen.

Meer informatie over de werking van dit comité (toegangsvoorwaarden, te volgen procedure ... ) is beschikbaar op   http://www.ao-comite-at.be/ .