Bron: Sigedis

Een groepsverzekering via de werkgever. Waarover gaat het? 

Een groepsverzekering biedt een enorme meerwaarde voor uw pensioenopbouw. Het is een interessant extralegaal voordeel dat je werkgever kan aanbieden aan (een categorie van) zijn werknemers. Hij is hiertoe echter niet verplicht.
Niet alleen jouw werkgever, maar ook de sector waarbinnen jouw onderneming valt, kunnen je een groepsverzekering aanbieden. Dit is ondertussen het geval in heel wat sectoren.
De groepsverzekering wordt afgesloten bij een verzekeringsonderneming. Het pensioenbedrag van de verzekering zal worden uitgekeerd wanneer de werknemer met pensioen gaat. Daarnaast kan de verzekering ook voorzien in een aantal andere dekkingen, zoals bijvoorbeeld overlijden.
In België zijn ongeveer zeven op tien werknemers aangesloten bij een pensioenplan. Dat gebeurt via een groepsverzekering of een pensioenfonds waarin de werkgever en/of de werknemer bijdragen storten. Het overgrote deel van de werkgevers – meer dan 95% - kiest voor een groepsverzekering. 

Waaruit bestaat een groepsverzekering?

Het belangrijkste onderdeel van de groepsverzekering is de pensioenopbouw. Via de groepsverzekering bouw je als werknemer een kapitaal of rente op die jou wordt uitbetaald wanneer je met pensioen gaat. Een groepsverzekering kan er bovendien voor zorgen dat er een kapitaal of rente wordt uitbetaald aan de nabestaanden die u in het contract heeft vermeld indien je overlijdt vóór je de pensioenleeftijd hebt bereikt.
De groepsverzekering kan echter ook nog andere onderdelen bevatten:
De werkgever is vrij om de modaliteiten van de groepsverzekering te bepalen. Daardoor verschilt de groepsverzekering van onderneming tot onderneming.

Wie betaalt voor uw groepsverzekering?

Je werkgever, jijzelf, of allebei.
De groepsverzekering wordt gefinancierd via premies. Deze kunnen alleen worden betaald door de werkgever, alleen door de werknemer, ofwel betalen zowel de werkgever als de werknemer elk een deel van de premies.

Op de gestorte bijdragen wordt een belastingvoordeel verkregen, maar enkel als de totale pensioenopbouw die met de bijdragen wordt gevormd een wettelijk vastgelegde grens niet overschrijdt.

Indien je als werknemer mee betaalt voor de groepsverzekering betekent dit niet dat je maandelijks zelf een bedrag moet betalen aan de verzekeraar. In de praktijk houdt de werkgever de werknemersbijdrage namelijk direct af van het loon dat hij jou moet storten.

De belasting op de groepsverzekering

De groepsverzekering wordt belast op het moment van de uitkering. Het volledige bedrag is onderworpen aan een solidariteitsbijdrage van maximaal 2%, en een Riziv-bijdrage van 3,55%.

De personenbelasting die op het saldo wordt geheven hangt af van het type uitkering. Op het gedeelte dat jou via winstdeelname werd toegekend, betaal je geen personenbelasting.

1. Opname in één keer (kapitaal)

Op het gedeelte opgebouwd door je persoonlijke bijdragen bedraagt de personenbelasting 10%, met uitzondering van het gedeelte dat gevormd werd met persoonlijke bijdragen vóór 1993 dat aan 16,5% belast wordt.

Op het gedeelte opgebouwd via werkgeversbijdragen geldt een afwijkend regime. Indien het kapitaal uitgekeerd wordt op je 60 of 61 jaar en je jouw wettelijk pensioen op dat moment niet opneemt, wordt dit kapitaal belast aan respectievelijk 20% en aan 18%. Indien het bedrag van de groepsverzekering pas uitgekeerd wordt op 65-jarige leeftijd en je tot dan actief bleef, wordt het volledige bedrag slechts belast tegen 10%. In de andere gevallen bedraagt de belasting 16,5%.

Indien het aanvullend pensioenplan aangewend werd in het teken van een vastgoedverrichting is een afwijkend gunstig fiscaal regime van toepassing.

Op deze personenbelasting wordt een gemeentetaks geheven waarvan het percentage verschillend is naar gelang de gemeente waar u woonachtig bent (gemiddeld zo’n 7,5%).

Samenvatting van de belastingen op de kapitalen uit een groepsverzekering

 
De grondslag voor de personenbelasting is dus gelijk aan het bruto kapitaal (zonder winstdeelname) verminderd met de erop geheven solidariteits- en RIZIV-bijdrage.

2. Opname in een rente (je koos ervoor om je kapitaal om te zetten in een rente-uitkering)

Na de solidariteits- en Riziv-bijdragen en de belasting op het kapitaal zoals vermeld onder punt 1 betaal je jaarlijks roerende voorheffing (30%) op 3% van het resterende nettobedrag van je groepsverzekering.

3. Opname in een rente (het pensioenreglement voorzag uitsluitend deze mogelijkheid)

Na de solidariteits- en Riziv-bijdragen betaal je elk jaar de gewone belasting op je pensioeninkomen, waartoe ook de rente-uitkering behoort. De belastingvoet stijgt naarmate je inkomen hoger is.